วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์CG/CSR และการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่