ช่วงเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบายผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (Deploy) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งผู้อำนวยการ ได้มอบนโยบายการบริหาร ประจำปี 2564 รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2564), แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2564), แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 ปี 2560-2565 (สำหรับปี 2564), แผนแม่บทตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers), แผนกลยุทธ์การตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2564) และ แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560-2565 (สำหรับปี 2564) เพื่อให้ผู้บริหาร และ พนักงาน อ.ส.ค.ได้รับรู้ทิศทางขององค์กรและสร้างความตระหนักในการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่นมแห่งชาติภายในปี 2565 โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และสำนักงานภาคทุกภาค