ช่วงบ่าย วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทน​ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565) และ จัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณา ทบทวนแผนวิสาหกิจฯ เพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ใน 3 มิติ ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค.พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19​ อย่างเคร่งครัด​ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Webex และ ระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์