วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบ VDO Conference ณห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และสำนักงานภาคทุกภาค