ช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดและการขาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการขายครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสมเกียรติ ช่างศรี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย พร้อมผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด