ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหารและพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับสำนักงานภาค หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คภายในโรงงานนมสุโขทัย ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย