วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 8/2563 , ประชุมติดตามงาน KPI องค์กร และประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่3/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางและทุกสำนักงานภาคของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ