วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 9/2563 และประชุม KPI องค์กรร่วมกับหัวหน้าฝ่าย,นักวิชาการ 8 และสำนักงานภาคของ อ.ส.ค. ทั้งนี้ได้มีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี