วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2563 และประชุม KPI องค์กร ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางและสำนักงานภาคของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ