ช่วงบ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ภาคเหนือตอนบน จำนวน 2 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อยอดทรัพย์ และบริษัท มหาอิศราสมบัติ จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดจำหน่าย และเขตพื้นที่การจำหน่ายของภาคเหนือตอนบน ในปีงบประมาณ 2564  โดยมี นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่