ช่วงบ่ายวันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2563/2564 กับชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ