วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ในรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยมีนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหา/อุปสรรคด้าน CG/CSR ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ สำนักงานภาคทุกภาคผ่านระบบ WebEx Conference โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด