ช่วงเช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสมพร ศรืเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง การพิจารณาโครงสร้างการให้ส่วนแถม นม ยูเอช ที ในส่วนนมพาณิชย์ ของ อ.ส.ค. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ปฎิบัติในการให้ส่วนแถมต่างๆ ประจำปี 2564 โดยมี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค/ผู้บริหารอ.ส.ค.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี