เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง ความต้องการของผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ และทีมงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี