วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างบริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับบริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา หนึ่งแปด จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ (งวดที่ 2 /12)งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างฐานราก และเสาตอม่อ งานหล่อคอนกรีตโครงสร้าง ชั้นที่ 1 ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ บริเวณพื้นที่เขตเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ปท.558 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 3-2-50 ไร่ และนายประทีป สุวรรณไพรัช หัวหน้ากองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการ ได้มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มล.รสจืด ให้กับหัวหน้าสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้บริการสถานที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี