ช่วงเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหาร สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (สภ.นบ.) เพื่อติดตามงานตามนโยบาย และ ผลการดำเนินงานของสำนักฯ ทั้งด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม การผลิต และการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ที่มีฝ่ายการตลาด โดยหัวหน้าแผนกบริหารการตลาด ได้นำเสนอ กลยุทธ์การตลาดกลุ่มนมเย็น ในเขตภาคเหนือ เพื่อเพิ่มช่องทาง การจำหน่าย ที่นำไปสู่ การเพิ่มยอดขาย และรายได้ ให้ สภ.นบ.ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จ เชียงใหม่