ช่วงเช้าวันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแผนรายได้รายจ่ายเดือนกันยายน 2564 ร่วมกับฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานภาคทุกภาค โดยมี ผู้บริหาร อ.ส.ค.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงาน อ.ส.คกรุงเทพ ฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และห้องประชุมทุกสำนักงานภาค