เช้าวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ (Professional HR Certificate) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารองค์กร โดยมี ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ได้ประชุมผ่าน VDO Conference ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินโครงการฯ (Pre-Class)