ช่วงบ่ายวันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการ ” สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพฯ ” ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ทุกท่านได้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับlห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี