วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้วประจำปี 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางและทุกสำนักงานภาคของ อ.ส.ค. ร่วมกับตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ