ช่วงเช้า วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คไทย-เดนมาร์ค จำกัด โดยมีประธานสหกรณ์ และกรรมการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี