การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 258
วันที่ 10-19 เมษายน 2558

ได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นายโชคชัย ชัยมงคล เป็นประธานในพิธีเปิด

และ ท่านหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม นาย วุฒิชัย   จั่นเพ็ชร
มอบพันธุ์หญ้าและร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นที่ระลึกประจำรุ่น 258