ช่วงเย็นวันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวปิดการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจด้วยต้นทุนชีวิต ( Life Asset) นอกจากนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 องค์กรคุณธรรม พร้อมคณะ เป็น วิทยากร นำกิจกรรมออกแบบแผนงาน/โครงการ สำหรับการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและการค้นหาต้นแบบความดี ตามอัตลักษณ์ของ อ.ส.ค. และกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่าย อ.ส.ค.เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วม สามัคคี เพื่อนำ อ.ส.ค. สู่ องค์กรต้นแบบในปี 2564 ณศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี