ช่วงเช้า วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ Strategic HR Innovation 4.0 ในเรื่องของ Employee Engagementโดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ (Professional HR Certificate) และอาจารย์นพปฎล ลอยแก้ว ที่ปรึกษาด้าน HRM บริษัท AB Food & Beverages Thailand Ltd. ผ่านระบบ VDO Conference ระหว่าง ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ห้องประชุมชั้น 4 อ.ส.ค.กรุงเทพ และสำนักงานอ.ส.ค.ภาค ทุกภาค