ช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม “การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.” โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติพล ภูหงษ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก กับ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ