วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ อ.ส.ค. พอเพียง ต้านทุจริต (STRONG)” โดยมี รศ. ดร.มาณี ไชยธรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และนางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานฯ วิทยากรหลักและคณะทีมงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. และเครือข่ายสำนักงานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บริษัทเซ็นทรัล ให้ความรู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต การนำโมเดล STRONG มาปรับใช้ภายในองค์กร และเพื่อสร้างแกนนำ STRONG ของแต่ละฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค.โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่าน Video Conference ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคทุกภาค และระบบ Cisco Webex โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด