วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.สพ.วิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และนายดนัย สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เปิดการเสวนาทางวิชาการ ดังนี้
ช่วงเช้า เรื่อง “ใช้ TMR ไม่สำเร็จ เคล็ดลับที่ต้องแก้ไข” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติร่วมเสวนา
ช่วงบ่าย เรื่อง “เลี้ยงวัวอย่างไร มีกำไรทุกปี“ โดยมี รศ.ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมเสวนา ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน
ณ อาคารนิทรรศการวิชาการ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี