วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.สพ.วิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ นายดนัย สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เปิดการเสวนาทางวิชาการ
ช่วงเช้า เรื่อง “การประกันภัยโคนม ทางรอด-ทางเลือกสู่ความยั่งยืนโคนมไทย” โดยมีนายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ผู้แทนบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด และนายจักรวาล กิ่งจันทร์ ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด ร่วมเสวนา
ช่วงบ่าย เรื่อง “การใช้เครื่องรีดนมและถังเย็นเก็บน้ำนมดิบ มีผลอย่างไรต่อคุณภาพน้ำนม” โดยบริษัทนิวทรีเมด และบริษัทโอริออน
ณ อาคารนิทรรศการวิชาการ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี