วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมต้นแบบตามระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG model) และลงนามในเกียรติบัตรฟาร์มที่ได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มต้นแบบตามระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG model) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ฟาร์มโคนมต้นแบบตามระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG model) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการระบบน้ำและไฟฟ้าในฟาร์มโคนมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมี ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี,นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ผู้บริหาร อ.ส.ค.และสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีตัวแทนสมาชิกในเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 จำนวน 3 ราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มโคนมต้นแบบตามระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ( BCG model) ดังนี้
1.นายสุกฤษฏิ์ ราชาสุข สมาชิกศูนย์ฯศรีธาตุ
2.นางลัดดาวัลย์ โอฐละออ สมาชิกศูนย์ฯทุ่งฝน
3.นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ สมาชิกศูนย์ฯหนองวัวซอ                                                

โดยทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ราชาฟาร์ม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี