เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 (World Milk Day 2018) ณ ลานเวทีการแสดงสวนจิตร สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่มยิ่งดี” เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยมุ่งหวังให้คนไทยดื่มนมภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายใน 5 ปี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากความร่วมมือของ 8 องค์กร ได้แก่ FAO, กรมปศุสัตว์, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.), สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.), ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการดื่มนม การออกบูธของผู้ประกอบการ การแจก/ชิมผลิตภัณฑ์นมตัวอย่าง การเสวนาและการแสดงบนเวที โดย อ.ส.ค. ได้นำรถไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์ ทรัค ไปร่วมแจกนมฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561

#worldmilkday #worldmilkday2018 #นมยิ่งดื่มยิ่งดี