ช่วงเย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายพงศ์กานต์ หงษ์สกุล ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพิธีเทียนและร่วมกิจกรรมรอบกองไฟซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ Thai-Denmark Nature Camp 7 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และเยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.เข้าร่วม จำนวน 69 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานประกวดโค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก จ.สระบุรี