ช่วงบ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย คณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ครั้งที่ 9/2561 เพื่อหารือถึงแผนงานและนโยบายขององค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการทำกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ในวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยดื่มนม พร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลา 8.00 น. หลังเคารพธงชาติ ณ อาคาร 1962 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

#wordmilkday  #worldmilkday2018 #raiseaglass