ช่วงเย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ “พิธีเทียนตามคำพ่อสอน” ในโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นกิจกรรรม CSR ของ อ.ส.ค. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วม ณ ลานประกวดโค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก จ.สระบุรี