วันที่ 20 มกราคม 2560 : สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมวิ่งไทย-เดยมาร์ค มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ท่านไพบูลย์ ณะบุตรจอม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ พร้อมทีมงานผู้บริหารและคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรม CG/CSR ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000 คน

มินิมาราธอนสุโขทัย

มินิมาราธอนสุโขทัย

มินิมาราธอนสุโขทัยมินิมาราธอนสุโขทัย