เช้าวันที่ 14 มกราคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วัตุประสงค์เพื่อเน้นย้ำ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และส่งมอบกระบอกฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดทำความสะอาด หน้ากากอนามัยให้กับผู้บริหาร และได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัส เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานในสังกัด เป็นฝ่ายจัดและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณฝ่ายพัสดุและบริการ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี