วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Open House ไทย-เดนมาร์ค สำหรับพนักงานขายผลิตภัณฑ์ กลุ่มนมแช่เย็น ไทย-เดนมาร์ค ครั้งที่ 1

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไร การขายจึงบรรลุเป้าหมาย” การอภิปรายตอบปัญหาและข้อซักถาม ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค (โรงงานนมมวกเหล็ก) และท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จุดกำเนิดโคนมอาชีพพระราชทาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี