เพื่อเข้าร่วมโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รวบรวมทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงนำไปพระราชทานช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน และหรือกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลอื่นๆ ตามพระราชอัธยาศัย
รายการผลิตภัณ์นมที่ประสงค์จะสั่งซื้อ และทูลเกล้าฯ ถวาย มีให้เลือทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้
**ชุดที่ 1 จำนวนเงิน 410.- บาท
(นมจืด UHT ขนาด 200มล. จำนวน 1 หีบ และ 250มล. จำนวน 1 โหล)
**ชุดที่ 2 จำนวนเงิน 2,050.- บาท
(นมจืด UHT ขนาด 200มล. จำนวน 5 หีบ และ 250มล. จำนวน 5 โหล)
**ชุดที่ 3 จำนวนเงิน 10,250.- บาท
(นมจืด UHT ขนาด 200มล. จำนวน 25 หีบ และ 250มล. จำนวน 25 โหล)
**ชุดที่ 4 จำนวนเงิน 20,500.- บาท
(นมจืด UHT ขนาด 200มล. จำนวน 50 หีบ และ 250มล. จำนวน 50 โหล)
**ชุดที่ 5 จำนวนเงิน 41,500.- บาท
(นมจืด UHT ขนาด 200มล. จำนวน 100 หีบ และ 250มล. จำนวน 100 โหล)

*ช่องทางการชำระเงิน *

1. ชำระเงินสด ได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
2. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์
“เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” เลขบัญชี 660-6-38093-6
และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-3690-9683