ขอเชิญน้องๆร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) โครงการ Thai – Denmark Nature Camp

กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

***สอบถามรายละเอียด : ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทร ๐๓๖-๓๔๔๙๒๖ ***

Download (DOCX, 15KB)