วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดงานเทศกาลฟาร์มโคนมแห่งชาติ ปี 2562