ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะอนุกรรมการ CG/CSR ได้เดินทางมาตรวจติดตาม           ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการ CG/CSR ได้เดินทางมาตรวจติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี