ช่วงเช้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย รศ. ปัทมาวดี โพชนุกูล นายพงศ์กานต์ หงสกุล และ นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรอบหลักการ และแนวทาง ของระบบการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย ความคาดหวังของกระทรวงการคลังต่อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง ” หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 8 หัวข้อและแนวความคิดการเป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 (SOE 4.0) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ