S__786581 S__786559 S__786561 S__786568 S__786564 S__786566 S__786577 S__786579 S__786571 S__786572 S__786573 S__786574

คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ ,ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หน.สภ.นบ.  ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมเขตภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557  ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่