วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนพิฑัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์คณะอนุกรรมการ CG/CSR เดินทางไปตรวจติดตามโครงการ CSR การเเก้ไขปัญหาความเดื่อดร้อนของพนักงาน และ stakchoder รวมทั้งเผยเเพร่ความรู้ เเนะนำเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนให้กับผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย โดยโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2559