วันที่ 31 มีนาคม 2560 ช่วงเช้า ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมสัญจรของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ณ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในงานนี้ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “นมแห่งชาติ ในปี 2564 ของ อสค.” และ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของ สหกรณ์ฯ ทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันบริหารจัดการน้ำนมดิบ และพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบให้สูงขึ้นตามนโยบายของ รมว.กษ.(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ช่วงบ่าย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้ร่วมประชุม ได้เยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์ ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด