เช้าวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติภาคใต้และตะวันตก ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและดำเนินการโดย ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตกจำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม นักวิชาการ และ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ โครงการวัวหลุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์