ช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 3 และการจัดการองค์ความรู้ DPO RESEARCH FORUM 3 & KM DAY ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ภายในงานมีนิทรรศการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของฝ่ายต่างๆ และทุกสำนักงานภาคของ อ.ส.ค. รวมทั้งผลงานทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการโคนม เรื่องการศึกษาการใช้อาหารหยาบผสมสำเร็จ (TMR) ต่อการให้ผลผลิต โดยแผนกวิชาการโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม , ผลงานวิจัยวิชาการด้านอุตสาหกรรมนม เรื่องนมปราศจากน้ำตาลแลคโตส โดยแผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง และผลงานวิจัยด้านการตลาด เรื่องการรับรู้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค คิดดี ผ่าน QR CODE โดยฝ่ายการตลาดและการขาย และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี