ช่วงบ่ายวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day 2018) ภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี” เพื่อตอกย้ำถึงประโยชน์ของนมโคต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย พร้อมกล่าวเชิญชวนคนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้น จากเฉลี่ย 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี และเข้าร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลกในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่จะจัดขึ้น ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

ซึ่งภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก Mr.Vinod Ahuja ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO ) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และนายชัชวาลย์ มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย ร่วมการสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์