ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์พร้อม ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์การบริโภคนมด้วยผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล (Thai-Denmark Milksic Festival) ” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเพิ่มปริมาณการดื่มนม และเลือกดื่มนมไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจาก นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากฟาร์มเกษตรกรไทย ชึ่งเป็นการส่งเสริม รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ให้มีความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมี ผู้บริหารกษ. ประธาน สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค และพนักงาน อ.ส.ค. พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ