ช่วงบ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน DPO CG&CSR DAY 2018” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงาน และคณะกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค ผู้บริหาร และพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดี การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรมจรรยาบรรณ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัล “คนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค.” ประจำปี 2561 และนิทรรศการผลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ