ช่วงเช้า วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Pranburi Field Day 2017 ภายใต้แนวคิด เยี่ยมฟาร์ม ชิมนม ชมนวัตกรรม ณ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ ภาคตะวันตกจำกัด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมี ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ประธานชุมนุมนม ไทย-เดนมาร์ค จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และสหกรณ์/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” การยกระดับมาตรฐานโคนม 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”